تبلیغات
clash of clans - اچیومنت فارسی
clash of clans
welcome to clash-of-clans-ir

در حال حاضر ۶۰ دستاورد (Achievements) در بازی وجود دارد :

   خزانه ی بزرگتر (Bigger Coffers) :

50px-1_Star ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۲ : ۱۰ 22px-XP / ۲  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۱۰ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

  گرفتن دیو ها (! Get those Goblins) :

50px-1_Star کرفتن ۱۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map) ا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars کرفتن ۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars کرفتن ۱۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  بهتر و بزرگتر (Bigger & Better) :

50px-1_Star ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۳  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۸ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  زیبا و مرتب (Nice and Tidy) :

50px-1_Star برداشت ۵ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars برداشت ۵۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars برداشت ۵۰۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  دسترسی به نیروها (Release the Beasts) :

50px-1_Star دستیابی به کماندار (Archer) در پادگان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دستیابی به دیوارشکن (Wall Breaker) در پادگان : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به اژدها (ِDragon) در پادگان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  غارت طلا (Gold Grab) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ طلا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  غارت اکسیر (Elixir Escapade) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  پیروزی شیرین (Sweet Victory) :

50px-1_Star دریافت مجموعا ۷۵ کاپ (Trophy) در حملات  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دریافت مجموعا ۷۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دریافت مجموعا ۱۲۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۴۵۰  17px-Gem

  سازنده ی امپراتوری (Empire Builder) :

50px-1_Star بازسازی قلعه قبیله (Clan Castle) در روستا  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۲ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۴ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  شکافنده ی دیوار (Wall Buster) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ دیوار در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 تحقیر کننده (Humiliator) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

 (Union Buster) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۳۰  17px-Gem

 فاتح (Conqueror) :

50px-1_Star پیروزی در ۲۵ نبرد : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars پیروزی در ۲۵۰ نبرد : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars پیروزی در ۵۰۰۰ نبرد : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 غیر قابل شکست (Unbreakable) :

50px-1_Star دفاع موفقیت آمیز در برابر ۱۰ حمله : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۲۵۰ حمله : ۱۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-3_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۵۰۰۰ حمله : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

 دوستان نیازمند (Friend in Need) :

50px-1_Star اهدا (Donate) تعداد ۱۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars اهدا (Donate) تعداد ۵۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵  17px-Gem

50px-3_Stars اهدا (Donate) تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

        * برای مثال یک غول ۵ واحد می باشد. *

 له کننده خمپاره انداز (Mortar Mauler) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۵۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 دزدی قهرمانانه (Heroic Heist) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۲۵۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 لیگ ستاره ها (League All-Star) :

50px-1_Star پیوستن به لیگ کریستال (Crystal) ا: ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars رسیدن به لیگ حرفه ای (Master) ا: ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به لیگ قهرمانان (Champion)ا : ۲۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰۰  17px-Gem

 نابود کننده زوبین (X-Bow Exterminator) :

50px-1_Star تخریب ۱ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

 آتش نشان (Firefighter) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

**دو دستاورد جدید در نسخه ۹ آوریل (ورژن ۶٫۵۶٫۱) به بازی اضافه شد که مربوط به clan wars می باشد**

 قهرمان جنگ (War Hero) :

50px-1_Star کسب ۱۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰ 22px-XP / ۵۰ 17px-Gem

50px-2_Stars کسب ۱۵۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars کسب ۱۰۰۰ ستاره در جنگ کلن ها (Clan Wars) برای کلن : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

 غنائم جنگی (Spoils of War) :

50px-1_Star جمع آوری ۸۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵ 17px-Gem

50px-2_Stars جمع آوری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰ 17px-Gem

50px-3_Stars جمع آوری ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰ 17px-Gem

کامل کردن همه ی دستاورد ها (Achievements) در مجموع به شما ۹۴۳۲ الماس (Gem) و ۳۵,۸۲۰ تجربه (Experience) می دهد که برای خرید همه ی ۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) کافیست.


نوع مطلب :
برچسب ها : ترجمه ی اچیومنت،
لینک های مرتبط :

شنبه 22 فروردین 1394 :: نویسنده : محسن ابراهیمی
دوشنبه 30 مرداد 1396 14:09
Excellent post. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've performed an excellent job.

I'll definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.
I am sure they'll be benefited from this website.
جمعه 13 مرداد 1396 21:58
It's going to be ending of mine day, except before end I am reading this fantastic
article to increase my knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مادراین بلاگ قصد داریم اطلاعاتی کامل و جامع به شما راجع به این بازی دهیم با ما همراه باشید
در ضمن نظرات شما باعث دلگرمی ماست

مدیر وبلاگ : محسن ابراهیمی
نویسندگان
نظرسنجی
خواسته ی شما از سایت ما چیست؟؟؟؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی